Mental träning och mindfulness

Mental träning utgörs av ett antal sammanhängande tekniker som alla är inriktade på prestationsförbättring och ökat välbefinnande. Man delar ofta upp mental träning i grundläggande respektive målinriktad mental träning. Den grundläggande mentala träningen är inriktad på att uppnå avslappning och optimal anspänning, vilket utgör en bas för effektiv återhämtning och för fortsatt mental träning. I den målinriktade träningen använder man sedan olika verktyg såsom visualiseringar, koncentrationsövningar och målbildsträning för att nå de mål man strävar efter.

 

 

 

 

 

 

Mindfulness är en meditationsform som bidrar till minskad stressupplevelse, förbättrad koncentrationsförmåga, ökad kreativitet och bättre problemlösningsförmåga. Inom vården används mindfulness också som behandling och som behandlingskomplement med goda resultat.

Mindfulness brukar översättas som medveten närvaro och har till skillnad från mental träning inte något fokus på prestationsförbättring. Snarare är man i mindfulnessträning inriktad på att släppa taget om prestationstänkandet för att på så sätt kunna vara fullt närvarande i stunden, vilket bidrar till ökat inre välbefinnande - och därmed i förlängningen också till bättre prestationer. Mindfulness kan sålunda utgöra ett utmärkt verktyg inom mental träning. Mindfulness är både en meditationsteknik och ett förhållningssätt.  

Helt kort kan man säga att mindfulness handlar om att träna sig i att observera sina egna upplevelser (tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser) så som de är i stunden utan att bedöma eller dras med i dem. Därigenom övar man sig också att upptäcka invanda tanke-, reaktions- och handlingsmönster. Det ger sedan möjlighet att efter hand minska vanereaktionerna och istället börja göra mer medvetna val i alla situationer. Oftast börjar man mindfulnessträning med att öva koncentrationsmeditation. Detta för att träna sig i att stilla sinnet så att man i förlängningen skall kunna vara uppmärksam och fokuserad på vadhelst man vill.  

Mental träning och mindfulnessmeditation är inte särskilt svårt att börja med och inte heller fysiskt ansträngande. Däremot krävs lite tid, en dos daglig disciplin och ett visst mått av tålamod. Det är inte någon ”quick fix”, men i gengäld ger träningen god utdelning för den uthålliga.